การลดค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี


858 Views

  จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

สวัสดีปีใหม่ไทย ท่านสมาชิกวารสารเอกสาร CPD ทุกท่านสำหรับเดือนนี้หลายๆ ท่านคงวางแพลน การเดินทางท่องเที่ยว
ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวกันแล้วนะครับ และในเวลาที่ชื่นมื่นแบบนี้ ทางสภาวิชาชีพก็มีข่าวดีให้กับท่านสมาชิกสภาวิชาชีพ Mr.CPD จึงขอนำข่าวมาฝากท่านสมาชิกวารสารเอกสาร CPD ทุกท่านครับ
 
จากการประกาศนโยบายหลักของทีมบริหารของสภาวิชาชีพชุดปัจจุบัน มีข้อหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นนั่นคือการลดค่า
บำรุงสมาชิก ซึ่งตอนนี้ได้มีการเสนอร่างการลดค่าบำรุงสมาชิกเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันครับ
 
(อ้างถึงเอกสารจากสภาวิชาชีพบัญชี) ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ วาระปี 2560-2563 มีนโยบายกำหนดให้ มีการปรับ
ลดค่าบำรุงสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญจาก 500 เป็น 300 นั้น ขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีได้ประชุมพิจารณาแก้ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพ ”ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิก และค่าธรรมเนียม” และคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในลำดับต่อไปจะนำร่างข้อบังคับดังกล่าว เสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไข ร่างข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ....ประกอบด้วย
 
1. กำหนดเวลาใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
2. ปรับลดค่าบำรุงสมาชิก ดังนี้ 2.1 สมาชิกสามัญ จากเดิม 500 บาทต่อปี เป็น 300 บาทต่อปี 2.2 สมาชิกวิสามัญ
จากเดิม 500 บาทต่อปี เป็น 300 บาทต่อปี
3. ค่าบำรุงสมาชิกที่ปรับปรุงใหม่ตาม ข้อที่ 2 จะใช้สำหรับการชำระค่าบำรุงสมาชิกรอบประจำปี 2562 เป็นต้นไป
4. สำหรับการชำระค่าบำรุงสมาชิกก่อนรอบปี 2562 กำหนดให้ใช้อัตราตามข้อบังคับเดิม คือ 500 บาทต่อปี
5. กรณีสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ ที่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิกไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่รอบปี 2562 เป็นต้นไป ให้ขยาย
ระยะเวลาอายุสมาชิกออกไปตามสัดส่วนของค่าบำรุงสมาชิกประจำปีที่ชำระล่วงหน้า
 
ทั้งนี้เมื่อร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
สมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะต้องเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เมื่อผ่านความเห็นชอบ
แล้วจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างข้อบังคับฉบับนี้จะแจ้งให้ท่าน
สมาชิก ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งครับ
 
ที่มา : www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2622:การลดค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี&catid=29&Itemid=180&lang=th
บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT เมษายน 2561