โครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8

A002
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

โครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 8
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้อง Convention Room 1-2 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
             
นายภูดิท  ไชยผล                                                             
ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

รายการที่เกี่ยวข้อง