ความรู้ทางด้านบัญชี

A003
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

อาชีพทางการบัญชี ถือเป็น หนึ่งอาชีพที่ติดอันดับในประชาคมอาเซียน เลยที่เดียว นั้นหมายความว่า ถ้าหาก เยาวชนไทยคนใดที่มีความสนใจ ในการศึกษาวิชาการด้านการบัญชี ก็จะเป็นบุคลากรเป้าหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน  วันนี้ ดิฉันในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาด้านการบัญชี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ มาศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  นั้นคือ ความหมายของ  สินทรัพย์   หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่สนใจในการศึกษาวิชาการบัญชี ควรต้องเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยมีสาระ  เบื้องต้นดังนี้
 
สินทรัพย์ (Assest)  หมายถึง  สิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินโดยมีบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของ  เช่น  เงินสด เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล สัมปทานเหมืองแร่ ลิขสิทธิ์เพลง เป็นต้น
 
หนี้สิน (Liability)  หมายถึง ภาระผูกพันที่บุคคลภายนอกพึงมีต่อกิจการอันเกิดจากการซื้อสินทรัพย์ หรือการใช้บริหารและยังไม่ได้ชำระเงินให้หรือชำระเพียงบางส่วน  เช่น ซื้อรถยนต์โดยผ่อนชำระ  ซื้อคอมพิวเตอร์โดยแบ่งชำระ 4 งวด ซื้อเฟอร์นิเจอร์โดยขอเครดิต 1 เดือน ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ายังไม่ได้นำเงินไปชำระ เป็นต้น
 
ส่วนของเจ้าของ (Owner,s equity) หมายถึง กรรมสิทธิ์ที่บุคคลหรือกิจการมีในสินทรัพย์  ซึ่งคำนวณได้จาก  สินทรัพย์ - หนี้สิน  และในกรณีที่บุคคลหรือกิจการไม่มีหนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์    

ดังนั้นส่วนของเจ้าของอาจเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิ(Net Assets or  Net  Worth) ท้ายนี้ดิฉันหวังว่าท่านผู้สนใจในการศึกษาวิชาการบัญชีจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย และจะได้นำความรู้มานำเสนอท่านผู้สนใจ ในโอกาสนี้ต่อไป
 
ที่มา : www.sites.google.com/a/technosriracha.ac.th/withyalay-thekhnoloyi-sriracha/khwam-ru-beuxng-tn-keiyw-kab-kar-baychi
ที่มารูปภาพ : www.pxhere.com/th/photo/1565417

รายการที่เกี่ยวข้อง