การศึกษาทางด้านบัญชี

A001
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี  ถือว่าใช่สำหรับเพื่อนๆ ในสาขานี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี สาขาบัญชีนั้น ไม่ว่าจะในระดับใด เศรษฐศาสตร์ และการเงิน จะเป็นวิชาหลักในทุกหลักสูตร รวมถึงความรู้ในเรื่องของการจัดการเบื้องต้น และกฎข้อบังคับของสถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมและหน่วยงานของภาครัฐ การมีพื้นฐานความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และกลายเป็นผู้มีความสามารถ ในภาวะที่ตลาดระดับโลกที่กำลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและข้อมูลก็ส่งหากันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น คุณจะต้องเจอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหลักสูตรของคุณอย่างแน่นอน
 
ปริญญาสาขาการเงินและการบัญชีนั้น จะเป็นการรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีเข้ากันกับการฝึกปฏิบัติ เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ, อุตสาหกรรม,การเงิน และ งานของภาครัฐ จุดประสงค์ของหลักสูตร ก็เพื่อสร้างนักเรียนที่ยอดเยี่ยมผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับเนื้อหาการเงินเบื้องต้นผ่านการเรียนในหลากหลายวิชา รวมถึงเตรียมพร้อมเขาเหล้านั้นสำหรับอนาคตที่สดใสในสายงานบัญชีด้วยหลักสูตรของบัญชีจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น
 
• เศรษฐศาสตร์มหภาค
• เศรษฐศาสตร์จุลภาค
• การเงินการบัญชี
• วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
• การลงทุนร่วม
• การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
• การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
• ข้อกำหนดทางกฎหมาย
• พฤติกรรมของเศรษศาสตร์และการเงิน
• การเงินขั้นสูง
• ภาษี
 
ในหลักสูตรส่วนมาก อาจจะจำเป็นต้องทำปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวโยงกันกับสาขาที่เรียน นี่อาจจะกลายเป็นการสะสมผลงานวิจัยและกระบวนการที่ผ่านมาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ โดยปริญญานิพนธ์จะเป็นประโยชน์มากในการแสดงให้เห็นถึงทักษะและทุกอย่างที่คุณทำตลอดการเรียนเพื่อจบหลักสูตร
 
ที่มา : www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/subject-guides/course-info-accounting/

รายการที่เกี่ยวข้อง