ก.ล.ต. ชวนเสนอแนะปรับปรุงการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีตลาดทุนไทย


868 Views

  จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

ก.ล.ต. เผยร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของประเทศไทย จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายหลังจากที่ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของไทย เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ
 
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล”
จากการศึกษากฎหมายดังกล่าวของ 5 ประเทศที่สำคัญ รวมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นมาจัดทำร่างข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของไทย ทีดีอาร์ไอมีข้อเสนอแนะในรายละเอียด ดังนี้
 
(1) เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ ก.ล.ต. ขึ้นทะเบียนสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงกำกับดูแลและกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ ก.ล.ต. ตรวจพบว่า สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไม่จัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพที่เพียงพอตามมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ซึ่งถือเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนและความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย ให้เท่าเทียมมาตรฐานที่ตลาดทุนชั้นนำของโลกถือปฏิบัติ
 
(2) เสนอให้ ก.ล.ต. เปิดเผยผลการตรวจระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนต่อสาธารณชน รวมทั้งเปิดเผยผลการตรวจคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้าสอบบัญชี เพื่อให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ เช่น การสอบทานงบการเงิน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการจัดทำรายงานทางการเงินให้ความสนใจและความสำคัญกับคุณภาพงานสอบบัญชีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกที่ช่วยผลักดันให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีให้บริการสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
 
(3) เสนอให้ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสำหรับสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเพิ่มเติมจากที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด เพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 
(4) เสนอให้ ก.ล.ต. กำหนดระดับการลงโทษผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้ชัดเจนขึ้นใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเสนอให้ยกเลิกข้อกำหนดการต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนทุก 5 ปี เป็นการให้ความเห็นชอบตลอดชีพ เพื่อลดภาระของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดย ก.ล.ต. ยังคงประเมินความรู้ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ทีดีอาร์ไอได้นำเสนอร่างข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30น. แล้วโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะได้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยทีดีอาร์ไอจะรวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวและนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนต่อไป ซึ่งผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 จากนั้น ก.ล.ต. จะเร่งดำเนินการเสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจะแจ้งผลการศึกษาดังกล่าวให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถรับฟังการนำเสนอร่างข้อเสนอแนะย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กเพจ “Thailand Development Research Institute (TDRI)” หรือคลิก https://www.facebook.com/tdri.thailand/ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยกรอกแบบสอบถามที่ https://forms.gle/9obfP7SDmaJ5775J7 จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563
 
ที่มา : www.mgronline.com/stockmarket/detail/9630000051667