การศึกษาทางด้านบัญชี

ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี ถือว่าใช่สำหรับเพื่อนๆ ในสาขานี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญช...

โครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทางวิชา...

ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี  ถือว่าใช่สำหรับเพื่อนๆ ในสาขานี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญช...

ความรู้ทางด้านบัญชี

อาชีพทางการบัญชี ถือเป็น หนึ่งอาชีพที่ติดอันดับในประชาคมอาเซียน เลยที่เดียว นั้นหมายความว่า ถ้าหาก เยาวชนไทยคนใดที่มีความสนใจ ในการศึกษาวิชาการด้านการบัญชี ก็จะเป็นบุคลากรเป้าหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน วันนี้ ดิฉันในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาด้านการบัญชี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ มาศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี นั้นคือ ความหมายของ สินทรัพย์ หนี...

ประเภทของภาษีอากร

ประมวลรัษฎากร เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ...

การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

เรื่องโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินก่อนว่าผู้สอบบัญชีมีหน้าที่อย่างไร ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยการแต่งตั...

บริการรับทำบัญชี

สนใจติดต่อ โทร.065-5986999 ไอดีไลน์ phudit_1975